аЯрЁБс>ўџ 13ўџџџ0џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅСb №П* jbjbіХіХ œЇœЇ*џџџџџџˆ:::::::p˜˜˜˜ Є p? xММММММММЖ И И И И И И ,З R ђф :МММММф Ђ ::ММљ Ђ Ђ Ђ М":М:МЖ Ђ Nb::::МЖ Ђ Ђ ::Ђ А ЯпXؘоФЂ Ђ 0? Ђ ћЂ ћЂ Ђ :pp„єЄppєFiche technique de La Part de soi Titre : La Part de soi Essai documentaire experimental vidщo, couleur 4/3, stщrщo Avec des interventions sur pellicule. Durщe : 22 min Auteur : Anna Salzberg Avec la participation de : Marguerite Duras Image : Anna Salzberg Montage : Isabelle Debraye Crщation sonore : Samuel Hirsch Etalonnage: Mauricio Hernandez Autoproduit, fabriquщ р l’Etna, http://www.etna-cinema.net/ Annщe de production : 2009 Pays de production: France, tournщ en Espagne. Contact : annasalzberg@yahoo.fr / 0033 (0)6 30 07 57 70/ 45 rue de Meaux, 75019 Paris Rщsumщ : C'est l'histoire d'une quъte de libertщ, sur le fond comme sur la forme. La rщalisatrice filme des moments quotidiens de la vie de Pedro, homme Ћ libreЛ et nomade des temps modernes. Et en mъme temps, elle filme son rapport au cinщma et se filme en train de se demander : oљ trouve-t-on sa libertщ ? Chercher en Pedro un miroir dans le reflet duquel l’on tenterait de dessiner les contours de sa propre libertщ. Premiшre projection publique: en novembre 2009, р l’Etna, Paris. "#(ЂЌДХнёј"3BLbГЙЬшђѓ@Jц ч ш  * ѕьуйуйуйуйуйуйуйуйуйуЯуйуЦуйЗЊœй“йуhApЮhApЮCJhПIюhApЮ5CJOJQJhПIюhApЮCJ^J_H hПIюhApЮCJ^J_H aJh4,4hApЮCJhApЮhApЮ5CJhПIюhApЮ5CJhПIюhApЮCJhПIюhApЮCJ hПIюhApЮ5CJ #:ZiovХёBabžшщ?лw ч ) * §§§§§§§§§§§§ооооо Ц& 0`Р№ P€Ар@1$7$8$H$gdApЮ* ўАа/ Ар=!А‰"А‰#‰$‰%АЅD@ёџD ПIюNormalCJOJPJQJmH sH tH :A@ђџЁ: Police par dщfautVi@ѓџГV Tableau Normalі4ж l4жaі 2k@єџС2 Aucune liste*џџџџ џџ z™*:ZiovХёBabžшщ?лwч),˜0€€PС˜0€€А`€˜0€€PС˜0€€PС˜0€€PС˜0€€А`€˜0€€PС˜0€€PС˜0€€PС˜0€€PС˜0€€PС˜0€€PС˜0€€PС˜0€€PС˜0€€PС˜0€€PС˜0€€А`–˜0€€PС˜0€€PС˜0€€А€ž€:vХёBabžwч),§П€—О$џП€џП€—О$џП€џП€—О$џП€џП€—О$џП€§П€—О$џП€§П€—О$џП€A"АOџП€A"АOџП€џП€—О$†џП€ЈZ№vY€џП€ A"АOџП€A"АOџПЈ* * * !#(69:?@LMYZ_ahou‘šЂКТы№ў!"*+1BLbmowxyžЃелпц,1JOPZ[`afjqsv„…ˆŒ‘–ЂЃЈЕПдйнтчэј .4;@[]^djlmtwŒ’“—›ЁЂЈЉ­ЎЗЛУджзнохќ ,#*:Z_ouv›ЄЌДлпёј+3ЇГщђнтPZ‰‹,:::::::::::::::),џ@€YY№UYYХП*@ @џџUnknownџџџџџџџџџџџџGTimes New Roman5€Symbol3 ArialC ArialMTArial;HelveticaABook Antiqua Aˆ№ФЉv$чл3чFЃ$ч!№ЅРДД€24t№№џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ›n!џџ\Fiche technique de Malaises Titre : Malaises Film documentaire vidщo, couleur, 4/3, stщrщocapacapaўџ р…ŸђљOhЋ‘+'Гй0D&˜ $0@ P\ | ˆ ”  ЌДМФЬ'`Fiche technique de Malaises Titre : Malaises Film documentaire vidŽo, couleur, 4/3, stŽrŽocapaNormalcapa4Microsoft Word 11.5.0@`4<@iи–Ы@м"‘Ы@*ещЫGp$ўџџџPICT$hdџ џў,, ф іЁђMSWD ф і,в Book Antiquaв B.(d'Fi-џР>);c-)heџџ-џџ@џТ)I -)t-џР>)e-)"c-џР>)h-))n-џР>)(iq-)@ue)I de-џР>)Y -)Laџџ-џџ@џТ)I -)P-џР>)(a-)"rtџџ-џџ@џТ)0 -)de-џР>)H -)so-џР>)@i-џ й) :-§ (Ў' -*FTitre) ): La Part de soi-џрЫ(є5 -(:'E)#ssai documentaire experimental-џX(:€ -('vidŽo, couleur-§ (š -(Ч'4/3, -§ ){ -( 'stŽrŽo-џрЫ)› -(T'Avec des interventionџџ-џўў џЙ(T_s-) sur-§РF)b -)pelliculџџ-џўў џЙ)Рe-).-џрЫ) -§ (š' -*FDurŽe)Є ): 22 min-§ )Э -(''Au-§РF)Pt-)eur)W ):) Anna Salzberg-џX('ˆ -(m' -§ ) -(Г' Avec la pa-§РF(Г9r-)tic-§РF)@i-)pa-§РF)@t-)i-§РF)o-)!nџџ-џўў џЙ)# -)de)@ : Marguerite-§РF(Гэ -)Duras-§ ) -(љ'Image)Ѕ ):) Anna )ЌSalzberg-џX)м -(@'Mo-§РF)Zn-)$ta-§РF)0g-)!e) ):) Isabelle Debraye-џрЫ(@ь -(†'CrŽati-§РF)Ёo-)!nџџ-џўў џЙ)# -)s-§РF)o-)!noreџџ-џўў џЙ)w -):) Samuel Hirsch-џX(†t -(Ь'Et-§РF)6a-)l-§РF)o-)!nn-§РF)Fa-)ge)=: Mauricio Hernandez-џX(Ь‡ -§ (' -*FAu-§РF)Pt-)op-§РF)Cr-)o-§РF) d-)$u-§РF)#i-)t,џџ-џўў џЙ)" -)fabri-§РF)q-)$uŽџџ-џўў џЙ)@ -)ˆ-§РF) -)lе-§РF)#Et-)8na,џџ-џўў џЙ)O -)ht-§РF)6t-)p:/-§РF)C/-)w-§РF)0w-)1w.e-§РF)\t-)na)@-)c-§РF)i-)nema.-§РF) n-)$et/-џX)A -(Ÿ'A-§РF)-n-)$nŽeџџ-џўў џЙ)] -)de-џ )@ -)pro-§РF)Zd-)$uc-§РF)=t-)i-§РF)o-)!n)# ):) 2009-§ )ƒ -(ц'Pays de-§РF)Щ -)pro-§РF)Zd-)$uc-§РF)=t-)i-§РF)o-)!n:)2 France)Л , tournŽ enџџ-џўў џЙ(ц -)Espagne.-§ )щ (,' -*FCo-§РF)Jn-)$tact)] ):) ) annasalzberg-§РF(rt@-),yahoo.fr)и / 00-§РF){3-)3џџ-џўў џЙ) -)(0)6-§РF)` -)30џџ-џўў џЙ): -)07-§РF): -)57џџ-џўў џЙ): -)70/-§РF)] -)45џџ-џўў џЙ): -)rue-§РF)V -)deџџ-џўў џЙ)? -)Meaux,-§РF)Р -(Й' 75019 Paris-џX(ЙH -§ (џ' -*FRŽsumŽ)е ): -§ ) -(Œ'C')5'est l'histoire d'une qute de libertŽ, џџ-џўў џЙ(Œюs-)ur-§РF): -)leџџ-џўў џЙ)- -)fond-§РF)x -)commeџџ-џўў џЙ)М -)sur-§РF)S -)laџџ-џўў џЙ). -)forme.-§РF)Ј -)Laџў-џ§§@џr)@ -(в'&rŽalisatrice filme des moments quotidi-§РF(вe-)nsџџ-џўў џЙ); -)de-§РF)? -)laџџ-џўў џЙ). -)vie-§РF)N -)deџџ-џўў џЙ)? -) Pedro, homme-§РF(в -§ ) -( '<Ч libreШ et nomade des temps modernes. Et en mme temps, ellџџ-џўў џЙ( }e-) filme-§РF)“ -)sonџў-џ§§@џr)[ -( _'rapport au cinŽma et sџџ-џўў џЙ( _he-) filme-§РF)“ -)enџџ-џўў џЙ)> -)train-§РF)z -)de)? se demander( _” ) : o trouve( _Н-)t)-)on saџџ-џўў џЙ)‡ -( Ѕ'libertŽ)Є )?-§ ) -( ы'%Chercher en Pedro un miroir dans le rџџ-џўў џЙ( ыћe-)flet-§РF)S -)du-§РF)Fq-)!uelџџ-џўў џЙ)P -)lеon-§РF)c -) tenteraitџџ-џўў џЙ)и -)de-§РF)? -)dessinerџў-џ§§@џr)з -( 2' les contourџџ-џўў џЙ( 2Es-) de-§РF)N -)saџџ-џўў џЙ)6 -)proprџџ-џўў џЙ)”e-) libertŽ.-џрЫ)Т ,кTimes New Romanк-§ ( x' в-*C Premire pr-§РF( Л_o-)!ject-§РF)]io-)5nџџ-џўў џЙ)# -)p-§РF)#u-)$b-§РF)#l-)i-§РF)q-)$ue:џџ-џўў џЙ)O -)en)> )novembre 2009, ˆ lеEtna, Paris.-§ ( ЛК ( ' €€џџ! ф! ф і! і! у! у ѕ! ѕ! т! т є! є! с! с ѓ! ѓ! р! р ђ! ђ! п! п ё! ё! о! о №! №! н! н я! я! м! м ю! ю!џўџ еЭеœ.“—+,љЎ00 `hpx€ ˆ˜  Ј ' ]Fiche technique de Malaises Titre : Malaises Film documentaire vidŽo, couleur, 4/3, stŽrŽo Titre ўџџџ ўџџџ !"#$%&'ўџџџ)*+,-./ўџџџ§џџџ2ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF€AџЦЫ4€1Tableџџџџџџџџ WordDocumentџџџџџџџџSummaryInformation(џџџџt&DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ(CompObjџџџџџџџџџџџџXџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџ РFDocument Microsoft WordўџџџNB6WWord.Document.8аЯрЁБс>ўџ 13ўџџџ0џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅСb №П* jbjbіХіХ œЇœЇ*џџџџџџˆ:::::::p˜˜˜˜ Є p? xММММММММЖ И И И И И И ,З R ђф :МММММф Ђ ::ММљ Ђ Ђ Ђ М":М:МЖ Ђ Nb::::МЖ Ђ Ђ ::Ђ А ЯпXؘоФЂ Ђ 0? Ђ ћЂ ћЂ Ђ :pp„єЄppєFiche technique de La Part de soi Titre : La Part de soi Essai documentaire experimental vidщo, couleur 4/3, stщrщo Avec des interventions sur pellicule. Durщe : 22 min Auteur : Anna Salzberg Avec la participation de : Marguerite Duras Image : Anna Salzberg Montage : Isabelle Debraye Crщation sonore : Samuel Hirsch Etalonnage: Mauricio Hernandez Autoproduit, fabriquщ р l’Etna, http://www.etna-cinema.net/ Annщe de production : 2009 Pays de production: France, tournщ en Espagne. Contact : annasalzberg@yahoo.fr / 0033 (0)6 30 07 57 70/ 45 rue de Meaux, 75019 Paris Rщsumщ : C'est l'histoire d'une quъte de libertщ, sur le fond comme sur la forme. La rщalisatrice filme des moments quotidiens de la vie de Pedro, homme Ћ libreЛ et nomade des temps modernes. Et en mъme temps, elle filme son rapport au cinщma et se filme en train de se demander : oљ trouve-t-on sa libertщ ? Chercher en Pedro un miroir dans le reflet duquel l’on tenterait de dessiner les contours de sa propre libertщ. Premiшre projection publique: en novembre 2009, р l’Etna, Paris. "#(ЂЌДХнёј"3BLbГЙЬшђѓ@Jц ч ш  * ѕьуйуйуйуйуйуйуйуйуйуЯуйуЦуйЗЊœй“йуhApЮhApЮCJhПIюhApЮ5CJOJQJhПIюhApЮCJ^J_H hПIюhApЮCJ^J_H aJh4,4hApЮCJhApЮhApЮ5CJhПIюhApЮ5CJhПIюhApЮCJhПIюhApЮCJ hПIюhApЮ5CJ #:ZiovХёBabžшщ?лw ч ) * §§§§§§§§§§§§ооооо Ц& 0`Р№ P€Ар@1$7$8$H$gdApЮ* ўАа/ Ар=!А‰"А‰#‰$‰%АЅD@ёџD ПIюNormalCJOJPJQJmH sH tH :A@ђџЁ: Police par dщfautVi@ѓџГV Tableau Normalі4ж l4жaі 2k@єџС2 Aucune liste*џџџџ џџ z™*:ZiovХёBabžшщ?лwч),˜0€€PС˜0€€А`€˜0€€PС˜0€€PС˜0€€PС˜0€€А`€˜0€€PС˜0€€PС˜0€€PС˜0€€PС˜0€€PС˜0€€PС˜0€€PС˜0€€PС˜0€€PС˜0€€PС˜0€€А`–˜0€€PС˜0€€PС˜0€€А€ž€:vХёBabžwч),§П€—О$џП€џП€—О$џП€џП€—О$џП€џП€—О$џП€§П€—О$џП€§П€—О$џП€A"АOџП€A"АOџП€џП€—О$†џП€ЈZ№vY€џП€ A"АOџП€A"АOџПЈ* * * !#(69:?@LMYZ_ahou‘šЂКТы№ў!"*+1BLbmowxyžЃелпц,1JOPZ[`afjqsv„…ˆŒ‘–ЂЃЈЕПдйнтчэј .4;@[]^djlmtwŒ’“—›ЁЂЈЉ­ЎЗЛУджзнохќ ,#*:Z_ouv›ЄЌДлпёј+3ЇГщђнтPZ‰‹,:::::::::::::::),џ@€YY№UYYХП*@ @џџUnknownџџџџџџџџџџџџGTimes New Roman5€Symbol3 ArialC ArialMTArial;HelveticaABook Antiqua Aˆ№ФЉv$чл3чFЃ$ч!№ЅРДД€24t№№џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ›n!џџ\Fiche technique de Malaises Titre : Malaises Film documentaire vidщo, couleur, 4/3, stщrщocapacapaўџ р…ŸђљOhЋ‘+'Гй0D&˜ $0@ P\ | ˆ ”  ЌДМФЬ'`Fiche technique de Malaises Titre : Malaises Film documentaire vidŽo, couleur, 4/3, stŽrŽocapaNormalcapa4Microsoft Word 11.5.0@`4<@iи–Ы@м"‘Ы@*ещЫGp$ўџџџPICT$hdџ џў,, ф іЁђMSWD ф і,в Book Antiquaв B.(d'Fi-џР>);c-)heџџ-џџ@џТ)I -)t-џР>)e-)"c-џР>)h-))n-џР>)(iq-)@ue)I de-џР>)Y -)Laџџ-џџ@џТ)I -)P-џР>)(a-)"rtџџ-џџ@џТ)0 -)de-џР>)H -)so-џР>)@i-џ й) :-§ (Ў' -*FTitre) ): La Part de soi-џрЫ(є5 -(:'E)#ssai documentaire experimental-џX(:€ -('vidŽo, couleur-§ (š -(Ч'4/3, -§ ){ -( 'stŽrŽo-џрЫ)› -(T'Avec des interventionџџ-џўў џЙ(T_s-) sur-§РF)b -)pelliculџџ-џўў џЙ)Рe-).-џрЫ) -§ (š' -*FDurŽe)Є ): 22 min-§ )Э -(''Au-§РF)Pt-)eur)W ):) Anna Salzberg-џX('ˆ -(m' -§ ) -(Г' Avec la pa-§РF(Г9r-)tic-§РF)@i-)pa-§РF)@t-)i-§РF)o-)!nџџ-џўў џЙ)# -)de)@ : Marguerite-§РF(Гэ -)Duras-§ ) -(љ'Image)Ѕ ):) Anna )ЌSalzberg-џX)м -(@'Mo-§РF)Zn-)$ta-§РF)0g-)!e) ):) Isabelle Debraye-џрЫ(@ь -(†'CrŽati-§РF)Ёo-)!nџџ-џўў џЙ)# -)s-§РF)o-)!noreџџ-џўў џЙ)w -):) Samuel Hirsch-џX(†t -(Ь'Et-§РF)6a-)l-§РF)o-)!nn-§РF)Fa-)ge)=: Mauricio Hernandez-џX(Ь‡ -§ (' -*FAu-§РF)Pt-)op-§РF)Cr-)o-§РF) d-)$u-§РF)#i-)t,џџ-џўў џЙ)" -)fabri-§РF)q-)$uŽџџ-џўў џЙ)@ -)ˆ-§РF) -)lе-§РF)#Et-)8na,џџ-џўў џЙ)O -)ht-§РF)6t-)p:/-§РF)C/-)w-§РF)0w-)1w.e-§РF)\t-)na)@-)c-§РF)i-)nema.-§РF) n-)$et/-џX)A -(Ÿ'A-§РF)-n-)$nŽeџџ-џўў џЙ)] -)de-џ )@ -)pro-§РF)Zd-)$uc-§РF)=t-)i-§РF)o-)!n)# ):) 2009-§ )ƒ -(ц'Pays de-§РF)Щ -)pro-§РF)Zd-)$uc-§РF)=t-)i-§РF)o-)!n:)2 France)Л , tournŽ enџџ-џўў џЙ(ц -)Espagne.-§ )щ (,' -*FCo-§РF)Jn-)$tact)] ):) ) annasalzberg-§РF(rt@-),yahoo.fr)и / 00-§РF){3-)3џџ-џўў џЙ) -)(0)6-§РF)` -)30џџ-џўў џЙ): -)07-§РF): -)57џџ-џўў џЙ): -)70/-§РF)] -)45џџ-џўў џЙ): -)rue-§РF)V -)deџџ-џўў џЙ)? -)Meaux,-§РF)Р -(Й' 75019 Paris-џX(ЙH -§ (џ' -*FRŽsumŽ)е ): -§ ) -(Œ'C')5'est l'histoire d'une qute de libertŽ, џџ-џўў џЙ(Œюs-)ur-§РF): -)leџџ-џўў џЙ)- -)fond-§РF)x -)commeџџ-џўў џЙ)М -)sur-§РF)S -)laџџ-џўў џЙ). -)forme.-§РF)Ј -)Laџў-џ§§@џr)@ -(в'&rŽalisatrice filme des moments quotidi-§РF(вe-)nsџџ-џўў џЙ); -)de-§РF)? -)laџџ-џўў џЙ). -)vie-§РF)N -)deџџ-џўў џЙ)? -) Pedro, homme-§РF(в -§ ) -( '<Ч libreШ et nomade des temps modernes. Et en mme temps, ellџџ-џўў џЙ( }e-) filme-§РF)“ -)sonџў-џ§§@џr)[ -( _'rapport au cinŽma et sџџ-џўў џЙ( _he-) filme-§РF)“ -)enџџ-џўў џЙ)> -)train-§РF)z -)de)? se demander( _” ) : o trouve( _Н-)t)-)on saџџ-џўў џЙ)‡ -( Ѕ'libertŽ)Є )?-§ ) -( ы'%Chercher en Pedro un miroir dans le rџџ-џўў џЙ( ыћe-)flet-§РF)S -)du-§РF)Fq-)!uelџџ-џўў џЙ)P -)lеon-§РF)c -) tenteraitџџ-џўў џЙ)и -)de-§РF)? -)dessinerџў-џ§§@џr)з -( 2' les contourџџ-џўў џЙ( 2Es-) de-§РF)N -)saџџ-џўў џЙ)6 -)proprџџ-џўў џЙ)”e-) libertŽ.-џрЫ)Т ,кTimes New Romanк-§ ( x' в-*C Premire pr-§РF( Л_o-)!ject-§РF)]io-)5nџџ-џўў џЙ)# -)p-§РF)#u-)$b-§РF)#l-)i-§РF)q-)$ue:џџ-џўў џЙ)O -)en)> )novembre 2009, ˆ lеEtna, Paris.-§ ( ЛК ( ' €€џџ! ф! ф і! і! у! у ѕ! ѕ! т! т є! є! с! с ѓ! ѓ! р! р ђ! ђ! п! п ё! ё! о! о №! №! н! н я! я! м! м ю! ю!џўџ еЭеœ.“—+,љЎ00 `hpx€ ˆ˜  Ј ' ]Fiche technique de Malaises Titre : Malaises Film documentaire vidŽo, couleur, 4/3, stŽrŽo Titre ўџџџ ўџџџ !"#$%&'ўџџџ)*+,-./ўџџџ§џџџ2ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF€AџЦЫ4€1Tableџџџџџџџџ WordDocumentџџџџџџџџSummaryInformation(џџџџt&DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ(CompObjџџџџџџџџџџџџXџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџ РFDocument Microsoft WordўџџџNB6WWord.Document.8